سید حجت مدنی

سهمیه نفت سفید خانوارهای فاقد گاز طبیعی شارژ شد

سهمیه نفت سفید خانوارهای فاقد گاز طبیعی شارژ شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: خانوارهای روستایی فاقد گاز طبیعی می توانند سهمیه مرحله یازدهم نفت سفید را با مراجعه به فروشندگی ها دریافت کنند.