تاریخ

میدان ارتش اردبیل در گذر زمان

میدان ارتش اردبیل در گذر زمان

میدان ارتش اردبیل در سال سال 1350 و 1401

تغییر نام خیو به مشگین شهر

تغییر نام خیو به مشگین شهر

سند تغییر نام خیو به مشگین شهر در رژیم پهلوی

شهر خلخال در سال 1350

شهر خلخال در سال 1350

نمایی از شهر خلخال در سال 1350

پوشش دختران اردبیلی در دهه 1310

پوشش دختران اردبیلی در دهه 1310

عکسی که مشاهده می کنید مربوط به اوّلین حضور دختران اردبیلی در میان مخالفت شدید مردم بود.

تیپ علی دایی در سال 1365

تیپ علی دایی در سال 1365

عکس یادگاری علی دایی با همکلاسی های خود در سال 1365

عکسی تاریخی از جمعه مسجد اردبیل

عکسی تاریخی از جمعه مسجد اردبیل

مسجد جمعه ( جمعه مسجد) یکی از معماری های بینظیر دوران سلجوقیان می باشد.

ساعات قاباغی اردبیل

ساعات قاباغی اردبیل

عکس قدیمی از میدان ساعات اردبیل

کسی که آبگرم ژنرال سرعین به نام اوست

کسی که آبگرم ژنرال سرعین به نام اوست

این عکس مربوط به سال ۱۳۳۱ه- ق است. ژنرال روسی که آبگرم ژنرال به نام او نامگذاری شده در وسط عکس نشسته است.

رقص و پایکوبی در اردبیل

رقص و پایکوبی در اردبیل

مراسم جشن رقص و پایکوبی در دهه 1340 اردبیل

میدان سرچشمه اردبیل در زمان قدیم

میدان سرچشمه اردبیل در زمان قدیم

عکس قدیمی از میدان سرچشمه اردبیل