مهرطلبی

آدم های مهربان کمبود دارند؟

آدم های مهربان کمبود دارند؟

قبل از اینکه موضوع آدمهای مهربان بپردازیم ابتدا باید تفاوت مهربان بودن با مهرطلب بودن را بدانید.