قیمت

قیمت انواع خودرو در بازار اردبیل

قیمت انواع خودرو در بازار اردبیل

بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت انواع خودرو در بازار اردبیل را در جدول زیر ببینید.

برخی داروخانه ها گران فروشی می کنند

برخی داروخانه ها گران فروشی می کنند

علت تفاوت قیمت داروها در داروخانه ها را توضیح دهید.