صفحه تاریخ

آبگرم گاومیش گلی سرعین در سال 1355

آبگرم گاومیش گلی سرعین در سال 1355

عکسی از آبگرم گاومیش گلی سرعین در سال 1355

عزاداری کودکان اردبیلی در دهه 1350

عزاداری کودکان اردبیلی در دهه 1350

عکسی از عزاداری کودکان اردبیلی در دهه 1350

دسته عزاداری محله طوی در سال 1337

دسته عزاداری محله طوی در سال 1337

عکسی از دسته عزاداری محله طوی اردبیل در سال 1337

کمک 10 تومانی برای زنجیرچیان باغمیشه

کمک 10 تومانی برای زنجیرچیان باغمیشه

عکسی از قبض کمک 10 تومانی برای زنجیرچیان محله باغمیشه اردبیل در دهه 1340

بیرق حیدری و نعمتی در سال 1340

بیرق حیدری و نعمتی در سال 1340

عکسی از ریش سفیدان محله طوی در کنار بیرق حیدری و نعمتی (قوشا بایداق( در سال 1340

عزاداری در جلوی مسجد قدیم عالی قاپو

عزاداری در جلوی مسجد قدیم عالی قاپو

عکسی از عزاداری مردم اردبیل در جلوی مسجد عالی قاپو در سال ۱۳۷۰ و قبل از تخریب

عزاداری بازارهای اردبیل در سال 1340

عزاداری بازارهای اردبیل در سال 1340

دسته عزاداری در بازار تاریخی اردبیل که مربوط به سال 1340 می باشد.

عزاداران محله نیار در سال 1325

عزاداران محله نیار در سال 1325

عکسی از عزاداران محله نیار در سال 1325

شبیه خوانی اردبیلی ها در سال 1342

شبیه خوانی اردبیلی ها در سال 1342

عکسی از شبیه خوانی در محله معمار اردبیل که در سال 1342 توسط مرحوم لطیف نباتی اجرا شده بود.

زنجیر زنان محله عبداله شاه در دهه 1330

زنجیر زنان محله عبداله شاه در دهه 1330

زنجیر زنان محله عبداله شاه سابق مهدیه فعلی در دهه 1330