شوخی

آیا می توانیم شوخ طبع باشیم

آیا می توانیم شوخ طبع باشیم

شوخ طبعی تقریباً هر منظری از زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دردسر شوخی بی جای شوهر خواهر

دردسر شوخی بی جای شوهر خواهر

این زن با بیان اینکه زنذگی من با یک شوخی بی جای شوهر خواهر بهم ریخت سرگذشت خود را اینگونه تعریف می کند.

چند روش برای شوخی با همسر

چند روش برای شوخی با همسر

نکاتی درباره اهمیت، تکنیک‌ ها و خط قرمزهای شوخ ‌طبعی مردها در زندگی ‌مشترک که اگر به‌ درستی و پختگی صورت بگیرد، عشق…