سکوت

آرزو دارم در سکوت مطلق باشم

آرزو دارم در سکوت مطلق باشم

تجربه بودن در ساکت ترین اتاق جهان تصور ما را از سکوت مطلق تغییر داده است.