حوصله

مادر حوصله دیدن ما را ندارد

مادر حوصله دیدن ما را ندارد

مشاوره فردی: مادرم دوست ندارد که به دیدنش برویم چون هیچ استقبالی از ما نمی‌کند

حوصله دیدن هیچ کسی را ندارم

حوصله دیدن هیچ کسی را ندارم

مشاوره فردی: در ۷۳ سالگی حوصله هیچ‌جا و هیچ‌فردی را ندارم.

دلایل بی حوصله شدن زن و شوهر

دلایل بی حوصله شدن زن و شوهر

فرو رفتن زن یا شوهر در لاک خود اتفاق غیرمنتظره‌ای نیست اما واکنش درست همسرش باید چگونه باشد؟

پدر و مادرم حوصله هیچ فرد و جایی را ندارند

پدر و مادرم حوصله هیچ فرد و جایی را ندارند

مشاوره فردی: پدر و مادر ۶۳ ساله‌ام، انگار از همه چیز فراری شدند!