اکسیژن

۵ موردی که برای زمین حیاتی است

۵ موردی که برای زمین حیاتی است

به‌نظرتان ما می‌توانیم در دنیایی زندگی کنیم که از آب و اکسیژن در آن خبری نباشد؟ اگر چنین است آن دنیا چه شکلی خواهدبود؟