عکس

تراورس راه آهن

تراورس راه آهن

عکس تراورس راه آهن

خط راه آهن

خط راه آهن

خط راه آهن اردبیل

ریل راه آهن

ریل راه آهن

عکسی از ریل راه آهن اردبیل

نصب ریل راه آهن اردبیل

نصب ریل راه آهن اردبیل

نصب ریل راه آهن اردبیل

پیاده روی اربعین

پیاده روی اربعین

تصاویر پیاده روی اربعین

میرسعید سیدمتین

میرسعید سیدمتین

میرسعید سیدمتین مدیر کل شرکت گاز استان اردبیل می باشد.

بازگشت آزادگان به میهن

بازگشت آزادگان به میهن

عکس علی کاوه بازگشت آزادگان به میهن ۲۶ مرداد ۱۳۶۹

ستون های بتنی

ستون های بتنی

ستون های بتنی در ساخت و ساز مسکن

خشک شدن آب

خشک شدن آب

خشک شدن آب

لوله آبرسانی

لوله آبرسانی

لوله آبرسانی به روستاها