کیوی

مشکلات سد کیوی چرا به پایان نمی رسد؟

مشکلات سد کیوی چرا به پایان نمی رسد؟

در دولت های مختلف مدیران محلی و مدیران استانی و نمایندگان مجلس وعده هایی در مورد افتتاح سد کیوی به شهروندان داده اند که تا به امروز این وعده ها محقق نشده است.