کیست

اطلاعاتی کامل کیست دندان 

اطلاعاتی کامل کیست دندان 

کیست دندان بسیار مشابه یک کیسه بسته است.