چاقو

درگیری خواهر و برادر بخاطر حمام !

درگیری خواهر و برادر بخاطر حمام !

این مادر درباره چاقوکشی خود علیه پسرش گفت: خواهر و برادر بخاطر حمام با همدیگر بحث کردند و من مثل هر مادر با چاقویی که دست داشتم او را تهدید کردم.

۲۶ سال زندگی با چاقویی در نزدیکی نخاع

۲۶ سال زندگی با چاقویی در نزدیکی نخاع

مردی با یک تیغه فلزی چاقو ، ۲۶ سال سالم زندگی کرد،به بررسی این رویداد نادر پزشکی پرداختیم.