پشیمانی

مراحل اصلی یک عذرخواهی کامل

مراحل اصلی یک عذرخواهی کامل

از ابراز پشیمانی و پذیرش مسئولیت تا جبران و تاکید بر تکرار نشدن، جزو مراحل اصلی یک عذرخواهی کامل است.