هوو

ارتباط با زن صیغه ای به بهانه ماموریت

ارتباط با زن صیغه ای به بهانه ماموریت

زنی که به در یک دیدار تصادفی به ارتباط شوهرش با یک زن پی برده بود، می گوید: عکس شوهرم را در روی دیوار و در کنار زنش صیغه ای اش دیدم.