همایش

برگزاری ۲۷ همایش آموزشی برای کاربران جاده ای در اردبیل

برگزاری ۲۷ همایش آموزشی برای کاربران جاده ای در اردبیل

رئیس اداره ایمنی وترافیک اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیل گفت :جهت حساس سازی کاربران آسیب پذیر جاده ای به رعایت مقررات عبور و مرور ایمن، ۲۷ همایش آموزشی برای کاربران آسیب پذیر جاده ای در ۲۷ روستای حاشیه راه استان اردبیل در سال گذشته برگزار شده است.