نقشه

رگبار از امروز ‌در نقاطی از شمالغرب

رگبار از امروز ‌در نقاطی از شمالغرب

نقشه های تراز میانی و تصاویر ماهواره وضع هوای ترسیم شده در پیش آگاهی ها‌ مبنی بر وقوع تندرهای موقت به صورت جزیره ای در نقاطی از شمالغرب طی امروز تا جمعه را تایید می کنند.