میهمانی

باید و نبایدهای مهمانی رفتن

باید و نبایدهای مهمانی رفتن

مهمانی دادن و مهمانی رفتن بعضی‌وقت‌ها مکافاتی می‌شود آن‌سرش ناپیدا.