معیشت

حقوق اساتید اردبیل قابل دفاع نیست

حقوق اساتید اردبیل قابل دفاع نیست

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی می گوید: اساتید این دانشگاه حقوق ۱۳ تا ۱۴ میلیونی دریافت می‌کنند که به هیچ وجه کفاف و پاسخگوی وضعیت معیشتی آنها نیست.