مدفوع

زنگ خطر مشاهده خون در مدفوع

زنگ خطر مشاهده خون در مدفوع

هموروئید، شقاق مقعدی، سرطان کولورکتال و کولیت از جمله بیماری هایی هستند که یکی از مهم ترین نشانه های بروز آن دیدن خون در مدفوع است.

جلوی مدفوع را هیچ وقت نگیرید

جلوی مدفوع را هیچ وقت نگیرید

به تعویق انداختن مدفوع ممکن است سبب به وجودآمدن مشکلاتی مانند سرطان روده، دیورتیکولوز و هموروئید شود.