قدس

راهپیمایی زنان در روز قدس

راهپیمایی زنان در روز قدس

راهپیمایی زنان در روز قدس Al-Quds day woman march  

تصاویر | حضور گرم در جمعه قدسی

تصاویر | حضور گرم در جمعه قدسی

حضور گرم در راهپیمایی روز قدس