غذرخواهی

در این شرایط عذرخواهی نکنید

در این شرایط عذرخواهی نکنید

در این مطلب از نبایدها برای عذرخواهی و ندامت بابت بیان احساسات، سوال کردن، از طرف دیگران به دلیل رفتار اشتباه‌شان و …خواهیم گفت.