شورش

پپشنهاد نماینده اردبیل برای حوادث اخیر

پپشنهاد نماینده اردبیل برای حوادث اخیر

نماینده مردم اردبیل در مجلس بر ضرورت اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی تاکید کرد و گفت: دولت از تجربه موفق مجلس برای شنیدن دغدغه های مردم استفاده کند.