شمشیربازی

صباغی رئیس هیئت شمشیربازی اردبیل شد

صباغی رئیس هیئت شمشیربازی اردبیل شد

با رای مجمع انتخاباتی هیئت شمشیربازی هادی صباغی برای چهار سال آینده به عنوان رئیس هیئت استان اردبیل انتخاب شد.