زهر

کاربردهای پزشکی انواع زهرها

کاربردهای پزشکی انواع زهرها

زهرمار، عنکبوت و عقرب کاربردهای زیادی در پزشکی دارند و داروهای بسیاری از آن ها ساخته می شود.