روابط عمومی

اعضای شورای روابط عمومی اردبیل مشخص شدند

اعضای شورای روابط عمومی اردبیل مشخص شدند

رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی اردبیل با کسب اکثریت آرا، عضو هیات رئیسه شورای روابط عمومی استان شد