رضایت

شغلم را دوست ندارم

شغلم را دوست ندارم

مشاوره فردی: شغلم بد جوری روی اعصابم است.