دیسکو

آشنایی با دیسکوی زیرزمینی

آشنایی با دیسکوی زیرزمینی

بلیت «تیکت‌پارتی‌» یا همان دیسکوی زیرزمینی را به‌کمک یک‌واسطه تهیه کردم تا این گزارش‌اختصاصی را از آن‌جا روایت کنم.