داروخانه

برخی داروخانه ها گران فروشی می کنند

برخی داروخانه ها گران فروشی می کنند

علت تفاوت قیمت داروها در داروخانه ها را توضیح دهید.