خیریه

مکانی خوب برای جوانان در آستانه ازدواج

مکانی خوب برای جوانان در آستانه ازدواج

بعضی کشورها مانند انگلیس برای تسهیل ازدواج جوانان، خیریه‌هایی راه انداختند که خدمات‌شان فقط مالی نیست.