خواهر

هیچ کس حرف مرا گوش نمی دهد

هیچ کس حرف مرا گوش نمی دهد

برادر و خواهرهایم، احترامم را نگه نمی‌دارند.