حلیم

حلیم

حلیم

پخت حلیم

حلیم خانگی یک غذای خوشمزه و مقوی

حلیم خانگی یک غذای خوشمزه و مقوی

حلیم از غذاهای مشترک در خاورمیانه است.