حشره

خانه اتان یواش یواش لانه حشرات می شود

خانه اتان یواش یواش لانه حشرات می شود

جای نیش روی بدن‌تان، لکه زرد روی چیزهای کاغذی، صدا‌های عجیب که ناشی از وجود حشره است را در فضای خانه باید جدی بگیرید.