جمعه

بارش برف تا روز جمعه در اردبیل

بارش برف تا روز جمعه در اردبیل

روز جمعه روز گردش و استراحت خانواده ها است، بنابراین اطلاع از وضعیت هواشناسی بسیار ضروری است.