تردید

اگر احساس شک، تردید و بی‌کفایتی دارید، بخوانید

اگر احساس شک، تردید و بی‌کفایتی دارید، بخوانید

اگر بیشتر اوقات به خودتان توانمندی‌هایتان و حتی موفقیت‌هایتان شک دارید، همانند 70 درصد مردم جهان به سندروم ایمپاستر مبتلا شده‌اید.