تحسین

چگونه بچه ها را تشویق کنید

چگونه بچه ها را تشویق کنید

بعضی والدین در توصیف فرزندشان از صفت‌های باهوش‌ترین زیباترین بهترین و… استفاده می‌کنند، چرا این مسئله آسیب‌زاست.