بزرگان

خلبان اردبیلی که دعوت آمریکا را رد کرد

خلبان اردبیلی که دعوت آمریکا را رد کرد

غفور با دلی رنجور شروع به تسویه از نیروی هوایی کرد و در مراحل نهایی تسویه او، عراق از زمین و هوا به ایران حمله ور شد.