ایراد

خانمم هر ثانیه از من ایراد می گیرد

خانمم هر ثانیه از من ایراد می گیرد

۳۲ سال است که خانمم هر یک ثانیه یک ایراد از من می گیرد!