امام رضا

همقدم با امام رضا (ع)

همقدم با امام رضا (ع)

محققان و مورخان، چند مسیر احتمالی امام رضا (ع) برای رسیدن به مرو معرفی کرده‌اند و هر کدام دلایل خود را برای اثبات فرضیه‌شان دارند.