اقلیم

سرعت ۲ برابری تغییر اقلیم در کشور

سرعت ۲ برابری تغییر اقلیم در کشور

رئیس سازمان هواشناسی کشور با بی سابقه خواندن روند گرمایش زمین، سرعت «تغییر اقلیم» در ایران را ۲ برابر روند جهانی دانست.