احسان

تاثیر کمک به دیگران

تاثیر کمک به دیگران

در روز احسان و نیکوکاری از تاثیر کمک‌به‌دیگران بر روان افراد مانند احساس شادی و رضایتمندی، تکثیر مهربانی، کاهش استرس و … گفتیم.