آلنی

فوت مادر سه فرزند بخاطر نجات دختر همسایه

فوت مادر سه فرزند بخاطر نجات دختر همسایه

خانم مریم عیوضی زاده در حادثه تلخ شهر آلنی به میان شعله های آتش می رود تا جان دختر را نجات می دهد ولی خود دچار حریق شده و فوت می کند.