آبزی

احیای واحدهای تولیدی آبزی‌پروری در نمین

احیای واحدهای تولیدی آبزی‌پروری در نمین

ساماندهی و برنامه ریزی به منظور احیای واحدهای تولیدی آبزی‌پروری تعطیل و نیمه تعطیل شهرستان نمین.