صفحه تاریخ

(برگه 4)
بقعه شیخ صفی در سال 1275

بقعه شیخ صفی در سال 1275

محوطه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در سال 1275

اردبیل حوالی سال 1260

اردبیل حوالی سال 1260

پل تاریخی روی بالیقلی چای اردبیل حوالی سال 1260 شمسی

علی خان والی حاکم عکاس اردبیل

علی خان والی حاکم عکاس اردبیل

بیشتر عکس های قدیمی اردبیل در زمان ناصر الدین شاه توسط علی خان والی گرفته شده است.

بقعه کلخوران در زمان قاجار

بقعه کلخوران در زمان قاجار

نمای بقعه شیخ جبرائیل کلخوران در دوره قاجار

زنگ تفریح قاجاری

زنگ تفریح قاجاری

شهربازی در دوره قاجار

شهر لاهرود در زمان قاجار

شهر لاهرود در زمان قاجار

در آن دوران نایب، حاکم مشگین شهر (خیاو) در لاهرود اقامت می کرد.

عزاداری محله طوی اردبیل در سال ۱۳۳۷

عزاداری محله طوی اردبیل در سال ۱۳۳۷

عکس قدیمی از دسته عزاداری محله طوی اردبیل در سال ۱۳۳۷

خالق ایجاد نظم در دسته های عزاداری اردبیل

خالق ایجاد نظم در دسته های عزاداری اردبیل

سطوت السلطنه حاکم وقت اردبیل کسی که نظم و نظام حرکت دسته های عزاداری اردبیل را با نوشتن یک میثاق نامه پایه گذاری کرد.

عزاداری خاص اردبیلی ها در شمیران

عزاداری خاص اردبیلی ها در شمیران

عکس قدیمی از دسته عزاداری اردبیلی ها در شمیران سال ۱۳۴۰

تصاویر قدیمی از عزاداری مردم اردبیل

تصاویر قدیمی از عزاداری مردم اردبیل