توسعه

شماره 110 نشریه توسعه اردبیل منتشر شد

شماره 110 نشریه توسعه اردبیل منتشر شد

نشریه توسعه اردبیل در شماره جدید خود ضمن پرداختن به رویداد 2023 اردبیل و همچنین افزایش آمار تصادفات در این استان به سوژه .و گزارش اصلی خود را به سگ های ولگرد اختصاص داده است.

اهتمام دولت در خصوص افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون

اهتمام دولت در خصوص افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون

عادل کریمی گفت:دولت در اجرای مصوبات مجلس در خصوص افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اهتمام کافی داشته باشد و از طرفی مجلس نیز در قوانین بودجه سنواتی آتی این مهم را در اولویت خود داشته باشد.