یعقوب شاددل

(برگه 2)
بیکاری  در اردبیل جوانان را شرمنده کرده است

بیکاری در اردبیل جوانان را شرمنده کرده است

حسین دانش آموخته مهندسی نساجی از دانشگاه امیر کبیر تهران است، با صدایی گرفته گوید: پس از سال ها اکنون شرمنده ام که نتوانسته ام در این سال ها عصای دست پدر و مادر پیرم باشم و هنوز هم سربار پدری هستم که با اندک مستمری بازنشستگی بار مالی زندگی مرا به دوش می کشد.

استخراج نفت مغان؛ فرجامی برای امیدهای رو به نافرجام

استخراج نفت مغان؛ فرجامی برای امیدهای رو به نافرجام

چندین سال در دهه ۸۰ و ۹۰ دولتمردان به ارایه وعده های شیرین در باره نفتی شدن منطقه مغان مشغول بودند و رویای نفتی بخشی از آمال و آروزهای مردمی شد که سال ها در آرزوی گریز از عقب ماندگی بوده و اکنون چشم به نفت سیاه دوخته بودند.

حال ناخوش رکن چهارم دموکراسی در اردبیل

حال ناخوش رکن چهارم دموکراسی در اردبیل

ساوالان خبر: بحران مخاطب، وضعیت نامطلوب کیفی و کمی ، نبود پشتوانه مالی، فقدان نیروهای متخصص وکاربلد، یارانه کم ، نبود ثبات کاری،…