کولاک

روزهای پربرف و کولاک برای اردبیل

روزهای پربرف و کولاک برای اردبیل

برودت و یخبندان شدید با توقف یا تضعیف بارش برف از سپیده دم یکشنبه شمالغرب و غرب ایران را در بر گرفته است.

آغاز برف و کولاک از عصر در اردبیل

آغاز برف و کولاک از عصر در اردبیل

هوای منطقهء اردبیل از عصر امروز پنجشنبه با آغاز بارش برف و کولاک و کاهش چشمگیر دما ‌دگرگون میشود.

کولاک شدید اردبیل درحال فروکش است

کولاک شدید اردبیل درحال فروکش است

کولاک شدید اردبیل که از ابتدای این هفته و درپی توقف بارش برف به واسطهء وزش تندباد با شدت و ضعف متناوب در نقاط مختلف پهنهء مرکزی استان آغاز شده به آرامی درحال فروکش است.