کلیسم

خاصیت مفید کشک برای بدن

خاصیت مفید کشک برای بدن

با کاهش مصرف لبنیات در جامعه با کشک می توان کلسیم لازم بدن را تامین کرد.