کلخوران

آرامگاه امین الدین جبرائیل

آرامگاه امین الدین جبرائیل

امین الدین جبرائیل پدر شیخ صفی الدین اردبیلی می باشد که آرامگاه او در منطقه ای بنام کلخواران احداث شده است.