کریمه

تب کریمه کنگو دوباره داغ شد

تب کریمه کنگو دوباره داغ شد

بنابر آمار غیررسمی 3 مورد بیماری تب کریمه کنگو درکشور گزارش شده ؛ به این بهانه به معرفی این بیماری و راه های انتقال آن پرداختیم.